Незабавно изтегляне на софтуера

Незабавно изтегляне на софтуера

Помощ при настройването 00800 1184966

Помощ при настройването
00800 1184966

Защита на лични данни

 

Декларация за поверителност на личните данни съгласно членове 13, 14 и 21 от ОРЗД за уебсайтове и външни страници на lizengo GmbH & Co. KG.

I. Общи положения

1. Администратор

Ние, lizengo GmbH & Co. KG, приемаме отговорно защитата на Вашите лични данни, както и нормативните задължения, които служат за тази защита. Регулаторните разпоредби изискват пълна прозрачност по отношение на обработването на лични данни. Само ако обработването е приложимо за Вас като субект на данни, ще бъдете информирани в достатъчна степен за целта, вида и обхвата на обработката.

Нашата декларация за поверителност Ви информира подробно за това кои Ваши лични данни ще бъдат обработени от наша страна при използването на нашата уебстраница (www.lizengo.bg), на подстраниците, към които тя препраща, и в другите описани тук случаи. 

Администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), на Федералния закон за личните данни (BDSG), както и съгласно другите нормативни изисквания за защита на лични данни е

lizengo GmbH & Co. KG
Айлер Щр. 3
51107 Кьолн
Телефон: 00800 1184966
Имейл: [email protected]

наричано по-нататък „Администратор“ или „ние“.

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на:

Datenschutzbeauftragter – persönlich – (Длъжностно лице по защита на личните данни -лично-)
Eiler Str. 3 (Айлер Щр. 3)
51107 Köln (51107 Кьолн)
Имейл: [email protected]

Моля да обърнете внимание, че чрез линкове на нашия уебсайт можете да достигнете до други уебсайтове, които не се управляват от нас, а от трети страни. Такива линкове са или ясно обозначени от нас или са разпознаваеми чрез промяна в полето за адрес на Вашия браузър. Ние не носим отговорност за спазването на разпоредбите за защита на личните данни и за сигурното управление на Вашите лични данни на управлявани от трети лица уебсайтове. 

2. Дефиниции

2.1. От ОРЗД

Тази декларация за поверителност използва понятията от нормативния текст на ОРЗД. Определенията (член 4 от ОРЗД) можете да видите например на https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2.2. „Бисквитки“ и сходни технологии 

„Бисквитките“ представляват текстови файлове, които се записват или съответно биват прочетени от един уебсайт на Вашето устройство. Те съдържат комбинации от букви и числа, например за да разпознаят потребителя и неговите настройки при ново свързване с уебсайта, съдържащ „бисквитки“, за да бъде възможно запазването на свързаността на един клиентски профил и да се анализира статистически определено потребителско поведение.

Технологията WebStorage позволява да бъдат запазвани променливи и стойности локално в кеша на браузъра на потребителя. Технологията обхваща така нар. „sessionStorage“, който остава запазен до затваряне на раздела на браузъра, както и „localStorage“, който остава записан в кеша на браузъра, докато не бъде изчистен от потребителя. Технологията localStorage позволява, наред с други неща, потребителят и неговите настройки да бъдат разпознавани при посещение на нашия уебсайт.

2.3. Категории данни

Когато посочваме категории обработвани данни, това означава по-специално следните данни: Основни данни (напр. имена, адрес, рождени данни), контактни данни (напр. имейл адреси, телефонен номер, услуги на Messenger), данни за съдържание (напр. въвеждания на текстове, снимки, видео материали, съдържания на документи/данни), данни за договор (напр. предмет на договор, продължителност, категория клиенти), данни за плащане (напр. банкови сметки, история на плащанията, използването на други доставчици на платежни услуги), данни за ползване (напр. време в нашия уебсайт, употреба на определено съдържание, времена на достъп, история на контактите и поръчките), данни за свързване (напр. данни за устройства, IP-адреси, URL-препратка), данни за местонахождение (напр. GPS-данни, IP-геолокализация, точки на достъп).

3. Информация за обработването на данни

Ние обработваме личните данни, доколкото това е нормативно допустимо. Разкриването на лични данни се извършва изключително в долупосочените хипотези. Личните данни са защитени с подходящи технически и организационни мерки (напр. псевдонимизация, криптиране).

Когато не сме нормативно задължени да записваме или разкриваме на трети лица (по-специално органите по наказателно преследване), решението за това кои лични данни, колко време ще бъдат обработвани и в какъв обем можем да ги разкрием, зависи от ползването на функциите на нашия уебсайт в конкретния случай.

4. Срок за съхранение

Личните данни се заличават веднага след отпадане на целта на обработването или при изтичане на предписания срок за съхранение, освен ако не съществува необходимост от продължаване на съхраняването на личните данни с оглед сключване на договор или за изпълнение на договор. Доколкото трябва да предоставим информация за срока за съхранение на „бисквитките“ и сходните технологии, ще намерите данни в края на тази декларация за поверителност на личните данни (вж. в III.).

Личните данни, които обработваме в рамките на една кандидатура (вж. долу), се съхраняват за период от шест месеца след приключване на процедурата по кандидатстване. 

5. Автоматизирани решения в отделен случай, включително профилиране

Автоматизирани решения в отделен случай, включително профилиране се извършват изключително при следните дейности по обработване:

• Оценка на кредитното качество при плащане на сметка (вж. за това указанието в раздел II.  „ADU-Inkasso“ и „Klarna“)

Тези решения са допустими, тъй като същите са необходими за сключването или изпълнението на договор между Вас и нас.

Ние предприемаме необходимите мерки за защита на Вашите права и свободи, както и на Вашите законни интереси, което най-малкото включва правото на получаване на намеса на едно лице от наша страна, предоставянето на Ваше собствено местоположение и оспорване на решение.

Тези решения не се основават на специалните категории лични данни по член 9, параграф 1 от ОРЗД.

6. Права на субектите на данни

Като субект на данни имате право на достъп по член 15 от ОРЗД, право на коригиране по член 16 от ОРЗД, право на изтриване по член 17 от ОРЗД, право на ограничаване на обработването по член 18 от ОРЗД, както и право на преносимост на данни по член 20 от ОРЗД. При правото на достъп и правото на изтриване намират приложение ограниченията на членове 34, 35 от BDSG.

Имате право да подадете жалба до надзорен орган (член 77 от ОРЗД във връзка с член 19 от BDSG).

По отношение на нас, компетентен надзорен орган за защита на лични данни е: 

Федерална служба за защита на лични данни и свобода на информацията Северен Рейн – Вестфалия
Кавалериещр. 2
40213 Дюселдорф 

Имате право да подадете жалба до друг надзорен орган за защита на личните данни. Списък с надзорните органи ще намерите на: https://www.bfdi.bund.de/ (при инфотека/адреси и линкове). 

7. Задължения на администратора за уведомяване

Ние уведомяваме всички получатели, на които са били предоставени Вашите лични данни, за всяко коригиране или изтриване на Вашите лични данни или за ограничаването на обработването по член 16, член 17, параграф 1 и член 18 от ОРЗД, освен ако уведомяването не е възможно или е свързано с непропорционално големи усилия. Ще Ви информираме за получателите при поискване от Ваша страна.

8. Задължение за предоставяне на информация

Освен ако по-долу не е посочено друго по отношение на правните основания, Вие нямате задължение за предоставяне на лични данни. В случаите по член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД личните данни са необходими за изпълнението или за сключването на договора. Ако не предоставите съответните лични данни, няма да бъде възможно изпълнението или сключването на договора. Ако не предоставите данните в хипотезите по член 6, параграф 1, букви а) и е) от ОРЗД, няма да бъде възможно ползването на съответните части от нашия уебсайт. 

9. Право на възражение и оттегляне на съгласието

Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да подадете възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направите възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас за целите на този вид маркетинг.

Съгласно член 7, параграф 3, изречение 1 от ОРЗД имате право по всяко време да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили. Не се засяга законосъобразността на осъщественото обработване на основание дадено съгласие до неговото оттегляне. Поради това оттеглянето се отнася единствено за планираното след подадено оттегляне обработване. Оттеглянето може да бъде направено неформално по пощата или по имейл. Ако подадете възражение, ние повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако друго (правно) основание не позволява това. Ако е извършено оттегляне и не е налице друго разрешително основание, съгласно член 17, параграф 1, буква б) от ОРЗД по Ваше желание трябва личните данни незабавно да бъдат изтрити.

Възражението и оттеглянето могат да бъдат направени неформално и трябва да бъдат адресирани до:

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3 (Айлер Щр. 3)
51107 Köln (51107 Кьолн)
Имейл: [email protected]

 

II. Обработване на данни във връзка с ползването на нашия уебсайт

Използването на уебсайта и неговите функции изискват редовното обработване на лични данни.

Предоставяне на уебсайта

Цел на обработването: Функционирането и оптимизирането на уебсайта, както и гарантирането на сигурността на нашите информационно-технически системи при чисто информативна употреба (без използване на допълнителни функции, като формуляри за контакт или плъгини на социалните медии) на нашия уебсайт; свързването и показването на функции и съдържание (напр. графики), които не предоставяме самите ние.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД
Категории данни: Данни за ползване, данни за свързване
Получател на данните: Предаването на данни на трети лица се извършва само доколкото това е необходимо за управлението на нашия уебсайт. За тази цел личните данни ще бъдат предадени на следните получатели: Доставчици на услуги в областта на информационните технологии
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

Оценка на продукти

Цел на обработването: Оценка на предлаганите от нас продукти; индивидуално оформление на нашия уебсайт; гарантиране на сигурността на нашите информационно-технически системи.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД
Категории данни: Основни данни (опционално), данни за контакт, данни за съдържание (съдържание на Вашите коментари), данни за свързване
Получател на данните: Няма
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

Клиентски профил и lizengo бонус точки

Цел на обработването: Използване на клиентски профил; Изпълнение на договора или на мерките преди сключване на договора; Гарантиране на сигурността на нашите информационно-технически системи. Доколкото сте се регистрирали за това, обработването служи и за участие в бонус програма за събиране на бонус точки при Вашите поръчки.
Правно основание: член 6, параграф 1, букви б) и е) от ОРЗД
Категории данни: Основни данни, данни за контакт, съответно данни за съдържание, данни за свързване, ако е приложимо - данни за плащане, ако е приложимо - данни за договор и данни за ползване
Получател на данните: Няма
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

Установяване на контакт (Формуляр за контакт и контакт по имейл)

Цел на обработването: Обработване на Вашето запитване.
Правно основание:  член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД; член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД (ако запитването се отнася до сключване на договор (в по-късен момент) или до вече съществуващ договор)
Категории данни: Основни данни, данни за контакт, данни за съдържание, ако е приложимо - данни за ползване, данни за свързване, ако е приложимо - данни за договор (в зависимост от вида на запитването)
Получател на данните: Няма
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

Live-Chat (Userlike)

Цел на обработването: Обработване на Вашите запитвания през нашия Live-Chat; интегриране на формуляр за контакт за обратна връзка, в случай че не се свързвате с нас директно през чата; оптимизиране и съобразено с потребностите оформление на нашия уебсайт.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД
Категории данни: Ако е приложимо основни данни, ако е приложимо - данни за контакт, данни за съдържание, ако е приложимо - данни за ползване, данни за свързване, ако е приложимо - данни за договор (в зависимост от вида на запитването)
Получател на данните: Userlike UG (с ограничена отговорност), Пробщайгасе 44-46, 50670 Кьолн.
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

Online-Shop 

Цел на обработването: Управление на онлайн магазина; обработване на Вашите поръчки и запитвания; гарантиране на сигурността на нашия онлайн магазин.
Правно основание: член 6, параграф 1, букви б) и е) от ОРЗД
Категории данни: Основни данни, данни за контакт, данни за договор, данни за съдържание, данни за плащане, данни за ползване и данни за свързване. Ако вече имате клиентски профил при нас, достатъчно е влизането във Вашия клиентски профил. В такъв случай ще използваме личните данни от Вашия клиентски профил.
Получател на данните: Спедиторска компания; доставчик на платежни услуги
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

DooFinder (функция за търсене)

Цел на обработването: Интегриране на удобна за потребителите функция за търсене с предложения за търсене, включително автоматично попълване и автоматично коригиране на базата на Вашите търсения в нашата търсачка.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД
Категории данни: Данни за съдържание, данни за ползване, данни от трафик
Получател на данните: DooFinder S.L., Мадрид 28037, Rufino González 23 bis, 1º 1, Испания
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

Google Analytics

Цел на обработването: Статистическа оценка; оптимизиране и съобразен с нуждите дизайн на нашия уебсайт на базата на Вашето поведение при посещаване и ползване.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД
Категории данни: Данни за потребление, данни за свързване (активна анонимизация на IP; само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се съкращава)
Получател на данните: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Дъблин 4 Ирландия
Планиран трансфер на трета страна: В отделен случай САЩ.
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Да (подробности за това ще намерите в прегледа в края на тази декларация)

Google Fonts

Цел на обработването: Персонализирано оформление на нашия уебсайт чрез шрифтове, изтеглени от сървърите на Google.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД
Категории данни: Данни за свързване
Получател на данните: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Дъблин 4 Ирландия
Планиран трансфер на трета страна: В отделен случай САЩ.
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

Shopware CAPTCHA

Цел на обработването: Предотвратяване на злоупотреби при ползването на нашия уебсайт чрез извършване на проверка, дали достъпът се осъществява от хора, а не от ботове или подобни програми; гарантиране на сигурността на нашия уебсайт и на нашите информационно-технически системи.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД
Категории данни: Данни за свързване, данни за ползване
Получател на данните: shopware AG Ebbinghoff 10 48624 Schöppingen
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

Google Tag Manager

За интегрирането на съдържание от трети предлагащи страни (напр. „Google Tag Manager") използваме Google Tag Manager. В този случай се касае за техническо решение, което само по себе си не съхранява и не разчита изискващи съгласие „ бисквитки“ или подобни технологии, а единствено контролира при какви предпоставки се активират другите използвани на нашия уебсайт и по-долу описани програми.

LOQATE

Цел на обработването: Валидиране на Вашия адрес на фактуриране и доставка; защита срещу измами и оптимизиране на нашия търговски процес. Това са същевременно нашите законни интереси по член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД
Правно основание: член 6, параграф 1, букви б) и е) от ОРЗД
Категории данни: Основни данни, данни за контакт, данни за свързване.
Получател на данните: GB Group PLC, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park Chester, CH4 9GB, Обединено кралство
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

Usercentrics

Цел на обработването: Когато отворите нашия уебсайт, определена информация ще бъде получена и разчетена на Вашето устройство, ако това е непременно необходимо за управлението на нашия уебсайт. Тук се отнася и информацията, която се обработва от Usercentrics, за да бъде гарантирано, че ще бъдат получени или разчетени само тези „бисквитки“, които по технически причини са непременно необходими, за да бъде управляван нашият уебсайт или за които Вие сте се съгласили. Направихме избора на оператор според подходящи за защитата на личните данни и технически критерии.
Правно основание: член 6, параграф 1, букви в) и е) от ОРЗД.
Категории данни: Данни за ползване, данни за свързване.
Получател на данните: Usercentrics GmbH, Розентал 4, 80331 Мюнхен
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

Komfortkasse (Плащане чрез превод)

Цел на обработването: Обработка на плащания чрез превод.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД
Категории данни: Основни данни, ако е приложимо - данни за контакт, ако е приложимо - данни за договор (номер на поръчка, сума по поръчка), данни за плащане, данни за ползване, данни за свързване
Получател на данните: LTC Information Services GmbH, Business Tower, Зелингещедтер Щр. 107, 63073 Офенбах ам Майн
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

BS Payone (Плащане с кредитна или дебитна карта)

Цел на обработването: Обработка на плащане с кредитна или дебитна карта.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД
Категории данни: Основни данни, данни за контакт, ако е приложимо - договорни данни, данни за плащане, ако е приложимо - данни за ползване, данни за свързване
Получател на данните: PAYONE GmbH, Лионер Щрасе 9, 60528 Франкфурт на Майн.
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

PayPal

Цел на обработването: Обработване на плащанията чрез платежна услуга PayPal; директна поръчка през Вашата PayPal регистрация (PayPal Express-Checkout).
Правно основание: член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.
Категории данни: Основни данни, данни за контакт, ако е приложимо - данни за договор, данни за плащане, данни за ползване, данни за свързване
Получател на данните: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург („PayPal“)
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

 

III. lizengo Wiki

Използването на уебсайта „lizengo Wiki“ (https://help.lizengo.com/) и на неговите функции изисква редовното обработване на лични данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ LIZENGO WIKI

Цел на обработването: Функциониране и оптимизиране на уебсайта „lizengo Wiki“, както и гарантиране на сигурността на нашите информационно-технически системи при чисто информативна употреба; интегриране и показване на функции и съдържание (напр. на графики), които не предоставяме самите ние.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД
Категории данни: Данни за ползване, данни за свързване
Получател на данните: Предаването на данни на трети лица се извършва само доколкото това е необходимо за управлението на нашия уебсайт. За тази цел личните данни ще бъдат предадени на следните получатели: Доставчици на услуги в областта на информационните технологии
Планиран трансфер на трета страна: В отделен случай САЩ (стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия, член 46, параграф 2, буква в) от ОРЗД) и при необходимост други държави въз основа на решенията относно адекватното ниво на защита (член 45 от ОРЗД), съответно въз основа на стандартните клаузи за защита на данните на Комисията на ЕС, чл. 46, пар. 2 б. c от ОРЗД.
Запазваме ли или четем ли лични данни от Вашето устройство на основание на Вашето съгласие? Не

ОЦЕНКА НА ПУБЛИКАЦИИ И НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ПОМОЩ

Цел на обработването: Оценка на нашите публикации за помощ и често задавани въпроси; предотвратяване на многократни оценки; индивидуално оформление на нашия уебсайт; гарантиране на сигурността на нашите информационно-технически системи.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД
Категории данни: Данни за ползване, данни за свързване
Получател на данните: Доставчици на услуги в областта на информационните технологии
Планиран трансфер на трета страна: В отделен случай САЩ  (стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия, член 46, параграф 2, буква в) от ОРЗД) и при необходимост други държави въз основа на решенията относно адекватното ниво на защита (член 45 от ОРЗД), съответно въз основа на стандартните клаузи за защита на данните на Комисията на ЕС, чл. 46, пар. 2 б. c от ОРЗД.
Запазваме ли или четем ли лични данни от Вашето устройство на основание на Вашето съгласие? Не

ВКЛЮЧВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА „ПОДАВАНЕ НА ЗАПИТВАНЕ“

Цел на обработването: Обработване на Вашитезапитвания до нашия оказващ подкрепа екип.
Правно основание:  член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД
Категории данни: ако е приложимо, основни данни, данни за контакт, данни за съдържание, ако е приложимо - данни за ползване, данни за свързване, (в зависимост от вида на запитването и на изпратените по избор прикачени файлове)
Получател на данните: Доставчици на услуги в областта на информационните технологии
Планиран трансфер на трета страна: В отделен случай САЩ  (стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия, член 46, параграф 2, буква в) от ОРЗД) и при необходимост други държави въз основа на решенията относно адекватното ниво на защита (член 45 от ОРЗД), съответно въз основа на стандартните клаузи за защита на данните на Комисията на ЕС, чл. 46, пар. 2 б. c от ОРЗД.
Запазваме ли или четем ли лични данни от Вашето устройство на основание на Вашето съгласие? Не 

GOOGLE ANALYTICS

Цел на обработването: Статистическа оценка; оптимизиране и съобразен с нуждите дизайн на нашия уебсайт на базата на Вашето поведение при посещаване и ползване.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД
Категории данни: Данни за потребление, данни за свързване (активна анонимизация на IP; само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се съкращава)
Получател на данните: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Дъблин 4 Ирландия
Планиран трансфер на трета страна: В отделен случай САЩ.
Запазваме ли или четем ли лични данни от Вашето устройство на основание на Вашето съгласие? Да (подробности за това ще намерите в прегледа в края на тази декларация)

 

IV. Данни за срока на съхранение на основаващите се на съгласие „бисквитки“ и сходни технологии

С изложеното по-долу Ви уведомяваме за имената и функционалната продължителност на „бисквитките“ и сходните технологии, които при наличие на съгласие от Ваша страна ще бъдат използвани по следната схема:

Име на услугата: Наименование на „бисквитките“/сходните технологии (функционална продължителност). 

По принцип достъпът до „бисквитки“/сходни технологии е възможен само от интернет адреса, от който е зададена бисквитката. Това означава, че ние нямаме достъп до „бисквитките“ на използваните доставчици (по-горе). Те нямат достъп до нашите „бисквитки“. Трети страни нямат достъп нито до нашите „бисквитки“, нито до тези на използваните доставчици. Достъп на трети страни може да бъде получен само чрез технически атаки, които не можем да контролираме и за които не носим отговорност.

Google Analytics: _dc_gtm_* (1 минута); _ga (730 дни); _gd* (-); _gid (1 ден)
 

V. Указание за външните страници на lizengo GmbH & Co. KG

Facebook

Цел на обработването: На платформата „Facebook“, на адрес - https://www.facebook.com/lizengobulgaria/ сме създали страница на нашата фирма („Фейсбук страница“). Когато отворите тази страница, Фейсбук обработва Вашите лични данни. Ние получаваме статистика за ползването на тази страница, която се извежда от тези данни.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Категории данни: Основни данни, данни за контакт, данни за съдържание, данни за ползване, данни за свързване
Получател на данните: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия (като общ администратор, член 26 от ОРЗД - по същество със споразумението може да се запознаете на https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Планиран трансфер на трета страна: В отделен случай САЩ.
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не
Права на субекта на данни: За прилагането на Вашите права като субект на данни носи отговорност Фейсбук. За Вашите права като субект на данни, Фейсбук Ви предоставя информация на https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Вие можете да предявите Вашите права спрямо нас, ние ще изпратим незабавно Вашето запитване на Фейсбук. 

VI. Други операции по обработка на лични данни

Отдалечен достъп в клиентска поддръжка (TeamViewer)

Цел на обработването: Съдействие от разстояние (например при активиране или инсталация на получени от нас продукти) през инструмента TeamViewer.
Правно основание: член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД
Категории данни: Според запитването за съдействие - данни за контакт, основни данни, данни за съдържание, данни за ползване, данни за трафик. При отдалечено обслужване ние изрично обработваме само тези данни, които са необходими за обработването на запитването за съдействие.
Получател на данните: TeamViewer Germany GmbH Янщр. 30 73037 Гьопинген (като общ администратор)
Планиран трансфер на трета страна: Няма
Запазваме ли или четем ли лични данни на Вашето устройство на основание Вашето съгласие? Не

Последно разглеждани
Live Chat Live Chat