Незабавно изтегляне на софтуера

Незабавно изтегляне на софтуера

Помощ при настройването 00800 1184966

Помощ при настройването
00800 1184966

Общи търговски условия

 


 

Съдържание

1. Приложно поле
2. Сключване на договор
3. Предмет на договор
4. Предоставяне на права за доставка на софтуер
5. Предоставяне на права при договор за срочно предоставяне ползването на софтуер
6. Задължения на клиента
7. Право на отказ
8. Цени и условия на плащане
9. Условия на доставка и изпращане
10. Запазване правото на собственост до пълното изплащане на цената
11. Гаранция при договори съгласно т. 3.2, 3.3 a) и 3.3 в)
12. Гаранция при договори съгласно т. 3.3 б)
13. Отговорност поради друго неизпълнение на задължения
14. Осребряване на промоционални ваучери
15. Заключителни разпоредби

 


 

1) Приложно поле

1.1 Тези Общи условия (по-долу "ОУ") на Лиценго ООД & Ко. KД (по-долу "Продавач"), са валидни за всички договори на продавача и страна по договора (по-долу „Клиент“) за продажбата, доставката и ограничено във времето предоставяне на различни цифрови съдържания, цифрови стоки и нецифрови стоки (по-долу общо „Стоки“). Доколкото продавачът предлага също услуги, той ги предоставя изключително като  допълнителна услуга към споменатите преди това договори за покупка-продажба. Различни, възпрепятстващи или допълващи Общи условия на клиента стават само тогава  и дотолкова съставна част на договора, когато продавачът изрично е одобрил тяхната валидност. Мълчаливо признаване на Общите условия на клиента от продавача чрез конклудентно действие е изключено. Това изискване за одобрение важи във всеки случай, например също и тогава, когато продавачът, безрезервно предоставя услуги на клиента  при познаването на неговите Общи условия.

1.2 Тези Общи условия важат както спрямо потребители (§ 13 ГПК) така също спрямо предприемачи (§ 14 ГПК). Доколкото следните Общи условия не получат особено указание, са валидни всички условия в същата степен за договори с предприемачи и потребители. Ако отделните условия не се прилагат или се прилагат само в модифицирана форма за потребителите, това се подчертава с удебелен шрифт.

1.3 Тези условия важат също за бъдещи договорни отношения между клиентите и продавача. Те се прилагат независимо от това, дали в отделен случай са посочени отделно. Спрямо потребители се прилагат тези условия за бъдещи договорни отношения, ако тези договори имат като основна услуга доставянето на цифрови и нецифрови стоки.

1.4 Цифрови съдържания по смисъла на Общите условия са всички цифрови оферти с изключение на цифрови стоки, като цифрови налични кодове за достъп, продуктов ключ или други цифрово налични информации.

1.5 Цифровите стоки по смисъла на настоящите Общи условия са софтуер, който не се съдържа на физически носител на данни, който може да бъде предоставен от продавача, при условие че се предоставят определени права за ползване съгласно ал. 5 и 6 - достъпни за изтегляне.

1.6 Нецифрови стоки по смисъла на тези Общи условия са всички намиращи се на физическия носител на данни софтуери, които се разпространяват от продавача – евентуално при предоставяне на определени права на ползване съгласно т. 5 и 6 – във физическа форма, както и други физически продукти.

1.7 С предаване на поръчката съгласно т. 2.2 клиентът декларира, че е съгласен с тези Общи условия.

 

2) Сключване на договор

2.1 Посочените и споменатите в онлайн магазина на продавача цени, ценови оферти и описания на стоки или други услуги не представляват оферта.

2.2 Клиентът може да предаде офертата през интегрирания в онлайн магазина на продавача онлайн-формуляр за поръчване. При това клиентът след като постави избраните стоки във виртуалната кошница и премине през електронния процес на поръчка, чрез кликване върху завършващия процеса на поръчване бутон "КУПИ СЕГА", под който през линк може да прегледа тези Общи условия, може да въведе правно обвързваща оферта за договор по отношение на съдържащите се в количката за пазаруване стоки.

2.3 Преди задължителното подаване на поръчката чрез онлайн формуляра за поръчка на продавача, клиентът може да разпознае възможни грешки при въвеждане, като внимателно прочете информацията, показана на екрана. Ефективно техническо средство за по-добро разпознаване на грешките при въвеждане може да бъде функцията на увеличение на браузъра, с помощта на която дисплеят на екрана се увеличава. Като част от процеса на електронно поръчване, клиентът може да коригира въведените си данни чрез обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не кликне върху бутона "КУПИ СЕГА", което завършва процеса на поръчка..

2.4 При подаване на оферта чрез онлайн формуляра за поръчка на продавача и преди да приеме офертата на клиента от продавача, текстът на договора се запаметява от продавача. Той ще бъде изпратен на клиента в текстова форма (напр. електронна поща, факс или писмо) след подаване на неговата поръчка заедно с настоящите Общи  условия. Това уведомление не представлява приемане на офертата на клиента, а само информира клиента, че поръчката му е получена от продавача. Договор между купувача и клиента се сключва едва чрез друг акт на продавача в съответствие с т. 2.5 . Допълнително текстът на договора се архивира на интернет страницата на продавача и може безплатно да бъде изтеглен от клиента през неговия защитен с парола клиентски акаунт при посочване на съответните данни за достъп, ако клиентът преди изпращане на поръчката си e създал клиентски акаунт в онлайн магазина на продавача.

2.5 Продавачът може да приеме офертата на клиента в рамките на пет дни, като той

a) достави на клиента поръчаната стока, при което в това отношение постъплението на стоката при клиента е меродавно, или

b) като той подкани клиента след предаване на неговата поръчка да заплати.

Ако са налице повече от споменатите преди това алтернативи, договорът се сключва в момента, в който една от споменатите алтернативи настъпи първа.

2.6 Срокът за приемане на офертата съгласно т. 2.5 започва да тече в деня след изпращане на офертата от клиента и завършва с изтичането на петия ден, който следва след изпращането на офертата. Ако продавачът не приеме офертата на клиента в рамките на посоченият преди това срок, то това се счита като отхвърляне на офертата с последица, че клиентът не е вече обвързан към своето волеизявление.

2.7 Договорът се сключва само на немски език.

2.8 Ако за изпълнението на договора клиентът даде е-мейл адрес, клиентът трябва да гарантира, че на този адрес изпратените от продавача е-мейли могат да бъдат получавани. Особено при използването на спам-филтри клиентът трябва да гарантира, че те са конфигурирани  по надлежния ред, така че изпращаните от продавача или от натоварен с изпълнението на поръчката Трети,  е-мейли могат да бъдат доставени. Продавачът или натовареният с изпълнението на поръчката Трети при това така ще изготви е-мейлите, че те да не са пригодени въз основа на тяхната външност, по-специално  техния профил на текстови образец да създадат впечатление на спам-съобщение.

2.9 Продавачът ще се стреми да осигури наличността на стоката, показана в онлайн магазина, но продавачът не може да гарантира, че всички стоки ще бъдат налични в момента на поръчката. Ако продавачът не е в състояние да обработи или изпълни поръчка, продавачът ще уведоми клиента за това.

 

3) Предмет на договора

3.1 Продавачът предоставя стоки на клиента. Продавачът предоставя услуги само като допълнителна услуга за доставка на стоки. Решаващо е договореното естество на услугата. Продавачът използва по свой избор служител, подизпълнител или друг представител при изпълнението на своите услуги.

3.2 В случай на договор за доставка на стоки, които не са цифрови, основата на услугата на продавача е описанието, дадено в онлайн магазина на продавача. Посочват се разпоредбите за запазване на правото на собственост съгласно т. 10. При договор за доставка на софтуер (наричан по-нататък "покупка на софтуер"), продавачът дължи постоянното освобождаване на софтуера, посочен в лиценза. Продавачът дължи прехвърлянето на екземпляр на софтуера на подходящ носител на данни като CD-ROM, BluRay диск или USB стик, както и предоставянето на отпечатана или изтегляща се версия на свързаната с него потребителска документация. Преди пълното заплащане на покупната цена съгласно т. 8 всички носители на данни, както и предадената потребителска документация, под запазена собственост на продавача. За естеството на софтуера е приложимо съответното описание на продукта в онлайн магазина на продавача. Продавачът дължи и правата, предоставени в съответствие с т. 4;

3.3 В случай а договор за доставка на цифрови стоки продавачът дължи

a) в случай на договор за доставка на софтуер (наричан по-нататък "покупка на софтуер") постоянното предоставяне на софтуера, посочен в лицензния сертификат в обектния код. Продавачът дължи посочването на възможност да изтегли софтуер и да предостави отпечатана или изтегляща се версия на свързаната с нея потребителска документация. Преди пълното заплащане на покупната цена съгласно т. 8, предадената потребителска документация подлежи на запазване на правото на собственост от страна на продавача. За естеството на софтуера е приложимо съответното описание на продукта в онлайн магазина на продавача. Продавачът дължи и правата, предоставени в съответствие с т. 4

b) в случай на договор за предоставянето на временното ползване на софтуер (наричан по-нататък "отдаване под наем на софтуер") временното предоставяне на софтуера, посочен в лицензния сертификат, в обектния код. Продавачът дължи показването на възможност за изтегляне на софтуера, както и предоставянето на отпечатана или получаване чрез изтегляне версия на свързаната с нея потребителска документация. Преди пълното заплащане на покупната цена съгласно т. 8, предадената потребителска документация е под запазено право на собственост на продавача. За естеството на софтуера е приложимо съответното описание на продукта в онлайн магазина на продавача. Продавачът дължи и правата, предоставени в съответствие с т. 5;

3.4 При договор за доставка на дигитално съдържание продавачът дължи предоставянето на дигиталното съдържание. Използването на цифровото съдържание, изпратено до клиента, е обвързано винаги с предвидените за ползването условия на съответния доставчик. Използването на дигиталното съдържание зависи от отлагателното плащане на покупната цена в съответствие с т. 8. Продавачът може да разреши временно използването също преди този момент.

3.5 Продавачът дължи услуги изключително като договорна или след договорна допълнителна услуга към гореспоменатите основни задължения за услугата и само след специална уговорка с клиента.

3.6 За доставката на съответния предмет на договора се прилага т. 9.

3.7 Ако продавачът бъде възпрепятстван при изпълнението на своите договорни услуги или бъде  изключен от него, тъй като служителите, документите, данните или оборудването на клиента не са на разположение по разумен или само в неадекватен начин, или клиентът има задължение да сътрудничи, включително спазването на крайните срокове умишлено или небрежно не е изпълнено, продавачът има право да начисли на клиента допълнителните разходи, причинени от това.

3.8 Своевременното и коректно самостоятелно доставяне остава запазено, доколкото продавачът не носи отговорност за ненавременно и неправилно самостоятелно доставяне.

 

4) Предоставяне на права при договор за доставка на софтуер

4.1 Тази т. 4 се отнася само за договори за закупуване на софтуер съгласно т. 3.2 както и 3.3 a).

4.2 Клиентът получава с пълно заплащане на покупната цена в съответствие с т. 8 неизключително, неограничено право да използва стоките в обхвата на договора. Продавачът може да разреши използването на стоката още преди това временно. Стоката може да бъде използвана само от максималния брой физически лица едновременно, което съответства на закупените от клиента стоки. Разрешената употреба включва инсталирането на софтуера, зареждането в оперативната памет и предназначението за ползване от клиента. В никакъв случай клиентът няма право да наема или преотстъпва закупените стоки, да ги пуска публично или безжично публично или да ги прави достъпни или да ги предоставя на трети лица срещу заплащане или безплатно. Т. 4.5 остава недокосната.

4.3 Клиентът има право да изготви резервно копие, ако това е необходимо за съхраняване за бъдещо ползване.

4.4 Клиентът само след това има право да декомпилира и дублира софтуера, доколкото това е предвидено от закона. Това обаче се прилага само при условие, че продавачът не е предоставил на клиента достъпно необходимата информация при поискване в съответния срок.

4.5 Клиентът има право постоянно да предостави ползването на  закупеното копие на софтуера на Трета страна, като предаде документацията. В този случай той ще се откаже напълно от използването на софтуера, ще премахне всички инсталирани копия на софтуера от компютрите си и ще изтрие всички копия на други носители или ще ги прехвърли на продавача, освен ако не е законно задължен да съхранява по-дълго време. По искане на продавача клиентът потвърждава писмено пълното изпълнение на посочените мерки или, когато е уместно, обяснява причините за по-дългото съхранение. Освен това, клиентът ще договори с Третата страна  изрично спазването обхвата на предоставянето на права в съответствие с тази точка 4. Разделянето на закупени обемни пакети не е допустимо.

4.6 Ако клиентът използва софтуера в обхват, който превишава придобитите със стоките права за ползване качествено (с оглед на вида на разрешената употреба) или количествено (с оглед на броя на потребителите), той незабавно ще закупи необходимите за разрешеното ползване други стоки.  Ако той не направи това, то продавачът ще отстоява полагащите си права.

4.7 Бележките за авторско право, серийни номера и други функции, използвани за идентификация на програмата, не трябва да се премахват или променят от софтуера.

 

5) Предоставяне на права при договор за срочно предоставяне ползването на софтуер  

5.1 Тази т. 4 важи само за договори за срочно предоставяне ползването на софтуер съгласно т. 3.3 б).

5.2 Клиентът получава с пълно заплащане на покупната цена в съответствие с т. 8 не-изключителното, ограничено във времето до срока на договора, непрехвърляемо и  не подлицензируемо право за ползване на стоката в предоставения в договора и лицензионно удостоверение  обхват. Продавачът може да разреши ползването на стоката също преди това временно. Продължителността на срока на договора се определя от съответната информация в онлайн магазина на продавача или от избора, който клиентът трябва да направи преди сключването на договора за срока. Разрешеното ползване включва инсталирането на софтуера, зареждането в оперативната памет и използването по предназначение от клиента. В никакъв случай клиентът няма право да дава под наем или подлицензира закупената стока, публично да я възпроизвежда или прави достъпна по жичен път или безжично или да я предоставя на Трети лица срещу заплащане или безплатно.

5.3 Клиентът има право, да изготви резервно копие, ако това е необходимо за осигуряване на бъдещото ползване.

5.4 Клиентът тогава има право само да декомпилира и размножава софтуера доколкото това е предвидено от закона.  Това обаче се прилага само при условие, че продавачът не е предоставил достъпно на клиента необходимата информация при поискване в разумен срок.

5.5 Извън посочените в т. 5.1 до 5.33 случаи клиентът няма право да размножава софтуера.  

5.6 Клиентът няма право да предоставя на Трета страна евентуално предадено му копие или изготвени други копия.  Особено не му е позволено да преотстъпва, да заема, да дава под наем или да подлицензира софтуера или публично да възпроизвежда или прави достъпен софтуера.

5.7 Ако клиентът наруши някоя от горните разпоредби, всички права за ползване, предоставени в рамките на този договор, незабавно стават невалидни и автоматично се връщат на продавача. В този случай, клиентът трябва незабавно и напълно да преустанови използването на софтуера, да изтрие всички копия на софтуера, инсталиран на неговите системи, и да изтрие направените резервно/и копие/я или да ги предаде на продавача.

 

6) Задължения на клиента

6.1 Клиентът е длъжен да обезпечи стоките чрез подходящи мерки срещу достъп от неоторизирана Трета страна, по-специално да съхранява всички копия на дигитално съдържание в защитено място, освен ако не е посочено друго в договора, евентуално лицензионно удостоверение или евентуална потребителска документация.

6.2 Клиентът трябва да посочи лице за контакт, чиито изявления, доколкото те обслужват изпълнението на договора, и действията са задължителни за клиента. Този регламент не се прилага за потребителите.

6.3 Клиентът трябва да информира Продавача, преди и по време на изпълнението на Договора, за всички съществени обстоятелства и процедури, свързани с изпълнението на Договора, които са необходими и свързани с подготовката и изпълнението на Договора. Този регламент не се прилага за потребителите.

6.4 Клиентът е длъжен да оказва добросъвестно съдействие на продавача в изпълнението на договора и да създава всички необходими условия за правилното изпълнение на договора. По-специално, клиентът се задължава да предостави на продавача всички документи, данни и информация, необходими за изпълнение на договорните задължения в необходимата форма. Това означава също, че клиентът ще информира своевременно служителите за предстоящи доставки или други предоставяни услуги на продавача.

 

7) Право на отказ

7.1 Потребителите имат право на отказ.

7.2 Допълнителна информация за правото на отказ може да бъде намерена в Напътствието за процесуални права на продавача, достъпно на адрес https://www.lizengo.bg/pravo-na-otteglyane. 

8) Цени и условия на плащане

8.1 Ако от продуктовото описание на продавача не следва друго, при посочените цени става въпрос за общи цени, които съдържат законовия данък върху оборота. Евентуално допълнително явяващите се разходи за доставка и спедиция ще бъдат посочени в съответното продуктово описание.

8.2 При доставки в страни извън Европейския съюз, могат в отделни случаи да възникнат допълнителни разходи, за които продавачът не носи отговорност и които трябва да бъдат поети от клиента. Те включват, например, разходите за прехвърляне на парични средства от кредитни институции (например такси за прехвърляне, такси за обменни курсове) или вносни мита или данъци (като например мита).

Такива разходи могат да бъдат направени във връзка с прехвърлянето на средства, дори ако доставката не е извършена в страна извън Европейския съюз, но клиентът предприеме плащането от страна извън Европейския съюз.

8.3 Възможността/ите се съобщава/т на клиента в онлайн магазина на продавача.

8.4 Ако авансовото плащане е договорено по банков път, плащането се дължи веднага след сключване на договора, освен ако страните не са се договорили за по-късна дата.

8.5 При плащане чрез предлаганият от доставчика на разплащателни услуги PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., булевард 22-24 Royal, L-2449 Люксембург (наричан по-долу "PayPal") вид плащане, плащането се извършва чрез спазване на Условията за ползване на PayPal, достъпни на адрес https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full или - ако клиентът няма PayPal сметка - при спазване на условията за плащания без PayPal сметка, достъпни на адрес https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 При избор на вид на плащане „ЗОФОРТ превод“ плащането се извършва през доставчика на разплащателни услуги ЗОФОРТ ООД, Терезиенхьое 12, 80339 Мюнхен (по-долу наричан „ЗОФОРТ“). За да може да се заплати сумата по фактурата през ЗОФОРТ, клиентът трябва да разполага с открита сметка за онлайн банкиране  с PIN/TAN процедура, да се легитимира съответно и да потвърди пред ЗОФОРТ нареждането за плащане. Платежната трансакция се извършва непосредствено след това от ЗОФОРТ и се дебатира сметката на клиента.  По-подробни информации за вида на плащане ЗОФОРТ превод клиентът може да изтегли в интернет на https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung.

8.7 При избор на вид на плащане покупка с фактура, покупната цена е дължима, след като стоката е доставена и фактурирана. В този случай, покупната цена трябва да се заплати без отбив в рамките на 7 (седем) дни от получаване на фактурата, доколкото не е договорено друго. Уреждането на забава на § 286 ал. 3 ГПК остава незасегнато от това. Продавачът си запазва правото, да предлага вида на плащане покупка с фактура само до определен обем на поръчване и да отхвърля този вид на плащане при превишаване на оферирания обем на поръчване. В този случай продавачът ще укаже  на клиента в своите информации за плащане в онлайн магазина за съответно ограничение на плащането.

8.8 При избор на плащане SEPA-дебитиране, сумата по фактурата се дължи за плащане след издаване на мандат за SEPA- дебитиране, но не преди изтичането на срока за предварителната информация. Събирането на директен дебит се извършва, ако поръчаната стока напусне склада на продавача и на клиента е съобщена връзка за изтегляне или е изпратен продуктов ключ по електронна поща, което зависи от изпращането на известието или електронната поща от продавача, а не преди крайния срок за предварителна информация. Предварителна информация ("Предварително уведомяване") е всяко съобщение (например фактура, политика, договор) на Продавача до Клиента, което известява дебит чрез SEPA Директен дебит. Ако директен дебит не е погасен поради липса на достатъчно покритие на сметката или поради спецификацията на неправилна банкова сметка или клиентът възразява срещу дебита, въпреки че той няма право да направи това, клиентът поема таксите, направени от възстановяването на средства от съответната кредитна институция, ако той е отговорен за това.

8.9 Прихващането с насрещни искове на клиента срещу искове на продавача е изключено, освен ако продавачът е признал насрещния иск или той е законно установен. Правото на задържане на купувача също е ограничено до такива насрещни искове.

8.10 При просрочие на плащането, продавачът има право да начислява лихва за забава на клиента в размер на 9% над текущия основен лихвен процент. Продавачът има право, в случай на забава за плащане, въпреки напомнянето от страна на клиента, да поиска необходимите за съответната цел правни средства, разходи за напомняне и такси за събиране на вземанията за ангажираните от продавача инкасиращи институти  и адвокати. Те зависят при инкасиращите институти от законоустановените разчетни проценти на инкасиращите институти, при адвокатите съгласно закона за възнагражденията на адвокатите. Ако продавачът сам обслужва система за напомняне, клиентът се задължава да заплати сума от 1,50 евро за направено напомняне. Това не се отнася за напомняне, което обосновава забавянето. На клиентът се запазва правото на доказателство за по-малка щета на продавача. Този регламент не се прилага спрямо потребители.

8.11 За клиенти, които не живеят постоянно във Федерална република Германия, покупка на нетна цена е възможна, ако предоставят валидния си идентификационен номер по ДДС още в поръчката. Идентификационният номер по ДДС, съобщен след предаване на поръчката, не се взема предвид.

 

9) Условия на доставка и изпращане

9.1 Доставката на стоки се извършва по пощата на посочения от клиента адрес за доставка, освен ако не е уговорено друго. При обработката на транзакцията решаващ е адресът за доставка, посочен в  обработката на поръчката на продавача.

9.2 Ако транспортната компания върне изпратената стока обратно на продавача, тъй като доставката до клиента не е била възможна, клиентът поема разходите за неуспешна доставка. Това не се прилага, ако клиентът упражнява правото си на отказ ефективно, ако той не е отговорен за обстоятелството, което е довело до невъзможност за доставка, или ако е бил временно възпрепятстван да приеме предлаганата услуга, освен ако продавачът не му е съобщил услугата подходящо време преди това.

9.3 Самостоятелно вземане поради логистични причини не е възможно.

9.4 Дигитални съдържания се предоставят на клиента в електронна форма като изтегляне чрез съобщаване на линк за изтегляне. Продуктовите ключове се изпращат на клиентите с имейл.

 

 

10) Запазване правото на собственост

10.1 До цялостното плащане на искането на продавача за покупна цена доставените нецифрови стоки остават собственост на продавача  (Запазване правото на собственост до пълното изплащане на цената).

10.2 Клиентът е задължен да съхранява нецифровата стока за продавача и да я третира внимателно. Той трябва чрез съхранението, евентуално чрез отделянето от другите  стокови наличности, да направи видимо, че се касае за собственост на продавача. Този регламент не се прилага по отношение на потребителите.  

10.3 При налагане на възбрана или други намеси на Трета страна клиентът трябва незабавно писмено да уведоми продавача.

10.4 Клиентът има право да препродава нецифровите стоки с редовна трансакция, но не и да ги прехвърля за обезпечение или залог. Той прехвърля на Продавача всички искове в размер на окончателната сума на фактурата (включително ДДС) на исковете на Продавача, произтичащи от препродажбата, срещу неговите клиенти или други трети страни. Отстъпването служи в същата степен като обезпечаването на съответното искане, като запазването на правото на собственост съгласно т. 8.1. на тези условия. За събиране на тези искове, клиентът остава упълномощен дори след възлагане. Въпреки това продавачът има право сам да събере вземанията, ако клиентът не изпълни задълженията си за плащане, просрочи плащане, подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност или клиентът прекрати плащанията си. В тези случаи продавачът може да отмени овластяването за събиране. Продавачът може също така да изиска от клиента незабавно да уведоми продавача за прехвърлените вземания и техните длъжници, да предостави на продавача писмена декларация за преотстъпване на вземания и цялата информация и документи, необходими за събиране на вземането. Този регламент не се прилага за потребителите.

10.5. Ако не-цифровите, доставени от продавача стоки, са свързани или смесени с други движими вещи по такъв начин, че те стават съществени компоненти на единичен продукт, клиентът прехвърля на продавача пропорционална съвместна собственост върху единичния артикул. С настоящото Клиентът прехвърля на Продавача всички искове в размер на окончателната сума на фактурата (включително данък върху добавената стойност) на исковете на Продавача, произтичащи от препродажбата на предмети, към които Продавачът има съсобственост; продавачът приема това прехвърляне. Регламентите в т. 8.4 изречение 3 ее. съответно са валидни.Този регламент не се прилага за потребителите.

10.6 Ако клиентът използва не-цифровите стоки, доставени от продавача като част от нова стока и по този начин окончателно прекратява собствеността на продавача, собствеността на продавача продължава с пропорционален дял от произведения продукт. Клиентът прехвърля на продавача всички искове в размер на окончателната сума на фактурата (включително данък върху продажбите) на исковете на продавача, произтичащи от препродажбата на продукта срещу неговите клиенти или други трети страни. Съответстващо действат регламентите в т. 8.4 изречение 3 ее.  Този регламент не се прилага спрямо потребители.

10.7 Ако обезпеченията, на които продавачът има право надхвърля обезпечените вземания с повече от 20%, продавачът е длъжен, по искане на клиента, да ги освободи по преценка на продавача поради ценните книжа, надвишаващи гореспоменатия лимит.

 

11) Гаранция при договори съгласно т.  3.2, 3.3 a) и 3.3 c)

11.1 Регламентите на тези т. 11 са в сила за договори съгласно т.  3.2, 3.3 a) и 3.3 в).

11.2 Исковете за материални дефекти срещу продавача стават погасени в срок от една година след прехвърляне на риска, що се отнася до ново произведени стоки или изработка на ишлеме. Това не важи, доколкото законът съгл.  § 438  ал. 1 (2) (сгради и имущество за сгради), § 445b ал.1 (право на регрес) и § 634a ал. 1 номер 2 (строителни дефекти) ГПК предписва по-дълги периоди. Този регламент не се прилага спрямо потребители.

11.3 При доставка на употребявани стоки - при спазване на законовите разпоредби и други споразумения - всички материални дефекти се изключват. Този регламент не се прилага за потребителите.

11.4 Всички данни за стоките, независимо дали са били изрично договорени в писмена форма, са качествени характеристики и никакви гаранции, гарантирани свойства, договорно предполагаеми употреби или други подобни. Очевидни грешки (печатни грешки, грешни изчисления, формални грешки и др.) в бележки, дневници, инструкции за работа, изчисления, брошури, в онлайн магазина на продавача и др. могат да бъдат коригирани от продавача по всяко време. Иск за отстраняване на такива очевидни дефекти се изключва.

11.5 За доставките на продавача, във всеки случай по отношение на търговците се прилагат законовите задължения на купувача за преглеждане на стоката при покупка и уведомяване за недостатъци веднага след получаването на стоката съгласно § 377  Търговския кодекс. Ако доставката се извършва от името на посредник директно на потребител, търговското задължение за уведомяване също се прилага без ограничения. Този регламент не се прилага за потребителите.

11.6 Ако клиентът отхвърли доставката на продавача по причина, различна от съществен дефект, който сериозно ограничава или прави невъзможно използването, въпреки че продавачът е заявил готовност за изпълнение, тогава клиентът попада в забава при приемане. Поради незначителни дефекти, приемането на доставката не бива да се отхвърля.

11.7 От гаранцията се изключват недостатъци, които произтичат от неправилно обслужване, противно на договорните основи променени компоненти на системата, употребата на непригодно средство на организацията, използването в хардуерна и софтуерна среда, която не съответства на посочените в лицензионното удостоверение изисквания, необичайни условия на работа или намеса в системата от клиента или трета страна. Ако стоките се използват във връзка с устройства на трети страни, съществува гаранция за дефекти на функционалността и производителността  само тогава, ако такива недостатъци възникват също и без такава връзка или съвместимостта с тези предмети е част от договореното качество.

11.8 Ако дадена доставка е дефектна, продавачът може, по негово желание, да извърши допълнителното изпълнение, като отстрани дефекта (поправка) или като достави стока без недостатъци (замяна на дефектна стока). В последния случай, клиентът е длъжен да върне дефектните стоки по искане на продавача в съответствие със законовите разпоредби. Ако клиентът е потребител, горното изречение се прилага при условие, че употребите не се преотстъпват или заменят с тяхната стойност. Клиентът трябва да даде на продавача време и възможност за допълнително изпълнение, по-специално за коригиране.

11.9 Разходите, направени за целите на тестването и допълнителното изпълнение, по-специално транспортните, пътните, трудовите и материалните разходи, се поемат от Продавача в съответствие със законовите разпоредби, ако действително съществува дефект. В случай на неоправдано искане на клиента за отстраняване на дефекти, продавачът има право да изиска компенсация за последващите си разходи за изпълнение, освен ако клиентът не е отговорен за неправилната рекламация за недостатък. Ако допълнителното изпълнение е неуспешно, продавачът отказва окончателно и сериозно допълнителното изпълнение (също съгласно § 439 ал. 4 ГПК), ако допълнителното изпълнение е неприемливо за клиента или е налице случай на § 323 ал. 2 ГПК, клиентът може без да засяга всякакви искове за вреди да се оттегли от договора или да намали насрещната престация.

11.10 Искове и права на клиента, дължащи се на дефекти, не съществуват при само незначително отклонение от договореното качество, при само незначително нарушаване на годността, при естествено износване или повреди, доколкото те са погрешно или небрежно третирани или съхранявани, прекомерна употреба, неподходящо оборудване или специални външни влияния, които не са били предпоставени по договора. Ако клиентът има право да изиска допълнително изпълнение поради невъзможност за отстраняване на дефекта и, от друга страна вместо това, за да предяви своите законни права, продавачът може да поиска от клиента да упражни правата си в разумен срок. Клиентът трябва да уведоми писмено продавача за своето решение (напр. електронна поща, факс или писмо). От решаващо значение за спазването на крайния срок е получаването на декларацията на клиента при продавача. Ако клиентът не упражни правата си в срок, той може да ги предяви само, по-специално правото на оттегляне от договора или обезщетение, вместо изпълнение, ако без успех е изтекъл нов разумен срок за определяне на допълнителното изпълнение, който да бъде определен от него. Този регламент не се прилага за потребители.

11.11  Искове за оттегляне на клиента срещу продавача съгласно § 445а ГПК съществуват само дотолкова, доколкото клиентът не е сключил никакви споразумения със своя купувач, превишаващи правните претенции за дефекти. Това правило не се прилага за потребителите.

11.12 Съкратеният давностен срок и изключването на отговорността съгласно тази т.11 не се прилагат в случай на умишлено или небрежно увреждане на живота, тялото или здравето, в случай на умишлено или грубо небрежно нарушение на задължението от страна на продавача, измамно прикриване на дефект, със съответна гаранция за качеството или при претенциите по Закона за отговорността на производителите.

11.13 Доколкото продавачът доставя актуализации, надстройки, нови версии на програмата или друго ново съдържание към оригиналния предмет по този договор, съответно се прилага тази т. 11.

11.14 При наличие на липси на правна уредба се прилагат съответно разпоредбите на тази т. 11.

 

12) Гаранция при договори съгласно т. 3.3 б)

12.1 Регламентите на тази т. 12 важат за договори съгласно т. 3.3 б).

12.2 Клиентът има право на законни права в случай на дефекти.  Клиентът е длъжен незабавно да уведоми продавача за дефекти.

12.3 Правото на клиента за извънредно прекратяване за неспазване на договорното ползване в съответствие с § 543, ал. 2, изречение 1 № 1 ГПК е изключено. Това не се прилага в случай на дефект, който продавачът е прикрил с измама, или в случай на ненавременна доставка при клиента, ако продавачът е отговорен за забавянето на доставката.

12.4 Искове и права на клиента, дължащи се на дефекти, не съществуват, ако той използва софтуера неправилно или непозволено, ако променя или модифицира софтуера без предварителното писмено съгласие на продавача или ако проблеми или грешки, дължащи се на това, че софтуерът се използва в  хардуерна или софтуерна среда, която не отговаря на изискванията, посочени в лицензното удостоверение, освен ако той докаже, че дефектът се дължи на софтуера.

12.5 Искове и права на клиента, дължащи се на дефекти, не съществуват при само незначително отклонение от договореното качество, при само незначително нарушаване на годността, при естествено износване или повреди, доколкото те са погрешно или небрежно третирани или съхранявани, прекомерно натоварване, неподходящи средства за производство или специални външни влияния, които не са били допуснати по договора.

12.6 Изключването на отговорността съгласно тази т. 12 не се прилага в случай на умишлено или небрежно увреждане на живота, тялото или здравето, в случай на умишлено или грубо небрежно нарушение на задължението от страна на продавача, измамно прикриване на дефект при съответна гаранция относно качеството или при претенции според Закона за отговорността на производителите.

12.7 Доколкото продавачът доставя актуализации, надстройки, нови версии на програмата или други нови съдържания към първоначалния предмет на договора, се прилага съответно тази т. 12.

12.8 При наличие на липси на правна уредба се прилагат съответно разпоредбите на тази т. 11.

 

13) Отговорност поради други неизпълнения на задължение

13.1 За нарушения на задължения, които не представляват недостатъци на стока или липса на правна уредба съгласно т. 11 и 12, продавачът е отговорен за преднамерено и грубо небрежно поведение на своите органи и посреднически агенти както и - без оглед на степента на вина - за вреди, причинени от нараняване на живота, тялото и здравето.

13.2 Продавачът е отговорен и за лека небрежност на неговите органи и посреднически агенти в случай на невъзможност, забава при изпълнението, неизпълнение на гаранция или нарушение на друго съществено договорно задължение. Значителни договорни задължения са тези, чието изпълнение позволява на първо място правилното изпълнение на договора и за чието спазване договорният партньор може да разчита редовно. В тези случаи отговорността на продавача е ограничена до такива типични за договора щети, които продавачът би трябвало да очаква разумно при сключването на договора.

13.3 Отговорност превишаваща отговорността на продавача според т. 12.1 и 12.2  - по каквато и да е правна причина - се изключва. Това се отнася по-специално за всички искове за нарушаване на договорни задължения и за искове, произтичащи от непозволено действие, но не и за тези, които са възникнали по вина при сключването на договора.

13.4 За евентуална загуба на данни по време на прегледа, всички необходими ремонтни или други услуги, продавачът не поема отговорност. Клиентът трябва да се погрижи,  данните, съхранявани на съответните устройства или устройствата за съхранение на данни, са защитени и че няма чувствителни данни на тях.

13.5 Всяко ограничение на отговорността, договорено с клиента, се прилага и в полза на органите и посредническите агенти на продавача.

13.6 Правата на иск според Закона за отговорността на производителите остават незасегнати.   

14) Осребряване на промоционални ваучери

14.1 Ваучерите, които се издават безплатно от продавача като част от промоции с определен период на валидност и които не могат да бъдат закупени от клиента (наричани по-долу "Промоционални ваучери"), могат да бъдат осребрени само в онлайн магазина на продавача и само през определения период.

14.2 Отделните продукти могат да бъдат изключени от действието на ваучера, при условие че съответното ограничение е резултат от съдържанието на промоционалния ваучер.

14.3 Промоционалните ваучери могат да бъдат осребрени само преди приключване процеса на поръчване. Последващо разплащане не е възможно.

14.4 За една поръчка може да бъде осребрен винаги само един промоционален ваучер.

14.5 Стойността на стоката трябва да съответства най-малко на сумата на промоционалния ваучер. Евентуален остатък от ваучера не се възстановява от продавача.

14.6 Ако стойността на промоционалния ваучер не достигне за покриване на поръчката, за плащането на останалата сума може да бъде избран друг предложен от продавача вид на плащане.

14.7 Средствата на промоционалния ваучер не се изплащат нито в кеш нито се олихвяват. 

14.8 Промоционалният ваучерът няма да бъде възстановен, ако клиентът върне изцяло или частично платената стока в рамките на неговото законово право на отказ.

14.9 Промоционалният ваучер е прехвърлим. Продавачът може да направи освобождаващ ефект за съответния собственик, който осребрява промоционалния ваучер  в онлайн магазина на продавача. Това не се прилага, ако продавачът има познания или грубо  незнание на незаконността поради небрежност, недееспособността или липсата на права на представителство на съответния собственик.

 

15) Заключителни разпоредби

15.1 Партньорът по договора има право сам  с предварително писмено съгласие на продавача, да отстъпи права и претенци от договорното отношение на Трета страна. § 354a ТЗ остава непроменен; § 354a ТЗ не важи за потребители.

15.2 Ако някое договорно условие е невалидно, валидността на оставащия договор не се засяга от това. Невалидната разпоредба се заменя с тази, която най-тясно отразява икономическата цел на договора. В случай на пропуск в договора да се процедира подобаващо.

15.3 Прилага се Германското право, като се изключат закона за продажбите на ООН, както и препращанията към правото на трета държава в международното частно право и  процесуалното право. При потребителите този избор на право се прилага само дотолкова, доколкото предоставената защита не се отменя от задължителните разпоредби на правото на държавата, в която потребителят има обичайно си местопребиваване.

15.4 Изключителната юрисдикция за всички спорове, произтичащи от и във връзка с договори, за които се прилагат тези Общи условия, е седалището на продавача; въпреки това, продавачът има право да ангажира клиента на всяка законно открита подсъдност. Този регламент не се прилага за потребителите.

15.5 Комисията на ЕС предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове в интернет на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Тази платформа служи като приемна за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от онлайн покупка или договори за услуги в които участва потребител. Продавачът не е задължен да участва в процедура за уреждане на спорове пред потребителска арбитражна комисия, но по принцип е склонен да го направи. Останалите разпоредби на тази т.15 не са засегнати от това.

Последно разглеждани
Live Chat Live Chat