Незабавно изтегляне на софтуера

Незабавно изтегляне на софтуера

Помощ при настройването 00800 1184966

Помощ при настройването
00800 1184966

Общи търговски условия

 


 

Съдържание

1. Приложно поле
2. Сключване на договор
3. Предмет на договора
4. Предоставяне на права при договор за доставка на софтуер
5. Предоставяне на права при договор за временно предоставяне на софтуер
6. Задължения на клиента
7. Право на оттегляне
8. Цени и условия на плащане
9. Условия за доставка и изпращане
10. Запазване на собствеността
11. Гаранция при договори по точки 3.2, 3.3 a) и 3.4 
12. Гаранция при договори по точка 3.3 б)
13. Гаранционни условия „Гаранция 100% за възстановяване на сумата“
14. Отговорност при друго нарушение на задълженията
15. Прилагане на акционни ваучери
16. Посочване като референция
17. Окончателни разпоредби

 


 

1) Приложно поле

1.1 Настоящите Общи условия (наричани по-нататък: „ОУ“) на lizengo GmbH & Co. KG (наричан по-нататък: „Продавачът“) са приложими за всички договори на продавача със страна по договор (наричана по-нататък „Клиентът“) по отношение на продажбата, доставката и временното предоставяне на различно цифрово съдържание, дигитални и недигитални стоки (наричани по-нататък общо „Стоките“). Ако продавачът предлага услуги, той предоставя същите единствено под формата на придружаваща услуга към посочените по-горе договори за продажба. Общите условия на клиента, които се различават от, противоречат на или допълват посоченото, стават част от договора само ако продавачът изрично се е съгласил с тяхното прилагане. Изключено е прилагането на мълчаливо приемане на Общите условия на клиента от страна на продавача на основание негово поведение. Това изискване за съгласие се отнася за всеки един случай, например и в случаите, в които продавачът предоставя безусловно услуги на клиента при познаването на неговите Общи условия.

1.2 Тези Общи условия се прилагат по отношение както на потребители (член 13 от Немския граждански законник - BGB), така и на фирми (член 14 от BGB). Ако в посочените по-долу Общи условия липсва специално указание, всички условия се прилагат по еднакъв начин за договори с фирми и за договори с потребители. Ако отделни условия не се прилагат по отношение на потребителите или ако се прилагат само в изменена форма, това е изрично указано.

1.3 Тези условия се прилагат и по отношение на бъдещи договорни отношения между клиент и купувач, ако клиентът представлява фирма.

1.4 Цифрово съдържание по смисъла на тези Общи условия са всички дигитални предложения, с изключение на дигиталните стоки, като предоставени кодове за достъп, ключ за продукт или друга съществуваща дигитална информация.

1.5 Дигитални стоки по смисъла на тези Общи условия са всички софтуери, които не се намират на материален носител на данни и съответно се предлагат от продавача за сваляне при предоставянето на определени права за ползване по точки 5 и 6.

1.6 Недигитални стоки по смисъла на тези Общи условия са всички софтуери, които се намират на материален носител на данни и съответно при предоставянето на определени права за ползване по точки 5 и 6 се ползват на материален носител, както и други материални продукти.

1.7 Продавачът управлява онлайн магазин през собствен уебсайт (наричан по-нататък „онлайн магазин“). Освен това продавачът продава продукти през различни платформи за продажба, като например ebay.de, rakuten.de или rueducommerce.fr (наричани по-нататък отделно „платформа за продажби“ или общо „платформи за продажби“).

1.8 С подаването на поръчка по точка 2.2. клиентът изразява съгласието си с тези ОУ.

 

2) Сключване на договор

2.1 При покупка чрез онлайн магазина на продавача договорът не се счита за сключен с подаването на поръчката. Поръчката на клиента представлява отправяне на предложение за сключване на договор. Въведените и посочени в онлайн магазина на продавача цени, ценови предложения и описания на стоки или други услуги не представляват предложение.

2.2 При покупка чрез платформа за продажби договорът се счита за сключен с подаването на поръчката.

2.3 Преди обвързващото подаване на поръчка клиентът може да установи възможни грешки при въвеждането чрез внимателен прочит на видимата на екрана информация. Ефективно техническо средство за по-добро откриване на грешки при въвеждане може да бъде функцията за увеличаване на браузъра, с помощта на която се уголемява размерът на екрана. Клиентът може да коригира въведените от него данни в рамките на процеса на електронната поръчка, използвайки обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не натисне бутона, който приключва процеса на поръчване.

2.4 При покупка чрез онлайн магазина потвърждаването на поръчката не представлява приемане на предложението на купувача от страна на продавача. В такъв случай договор между продавача и клиента се сключва, ако продавачът предприеме допълнително действие по смисъла на точка 2.5. 

2.5 Продавачът може да приеме офертата на клиента в рамките на 5 дни, като

  • а) достави поръчаната стока самостоятелно или чрез търговски партньор (например Amazon EU S.à.r.l), като определящ е моментът на постъпване на стоката при клиента, или

    б) поиска, чрез допълнителна комуникация с клиента след подаване на поръчката, извършване на плащане. Това включва и избора на метода на плащане в процеса на поръчката, посредством който същото се извършва преди изпращане на поръчаната стока.

Ако са изпълнени повече от горепосочените алтернативи, договорът се счита за сключен към момента, в който е изпълнена една от тях.

2.6 Срокът за приемане на предложението по точка 2.5 започва да тече от деня след изпращане на офертата от клиента и приключва с изтичането на петия ден, следващ изпращането на офертата. Ако в посочения срок продавачът не приеме предложението на клиента, това се счита за отхвърляне на офертата и като резултат се приема, че клиентът повече не е обвързан от своето волеизявление.

2.7 Договор може да бъде сключен единствено на български език.

2.8 Ако за обработката на договора клиентът посочи електронна поща, той трябва да гарантира, че ще бъде в състояние да получава на нея изпратените от продавача електронни писма. По-специално, когато клиентът използва филтри за нежелана поща, той трябва да се увери, че те са правилно конфигурирани по такъв начин, че електронните писма от продавача или от ангажираните с обработката на поръчката трети лица да могат да бъдат доставени. Продавачът или ангажираните от него трети лица за обработката на поръчката ще създадат електронните писма по такъв начин, че техният външен вид и по-специално техният профилен текстови шаблон обективно да не създават представата за спам съобщение.

 

3) Предмет на договора

3.1 Продавачът предоставя на разположение на клиента стоки. Продавачът предоставя услуги единствено като съпътстваща услуга към договорите за доставка на стоки. От значение е уговореното естество на услугата. За да предостави своите услуги, продавачът по свой избор използва свои служители, подизпълнители или други изпълнители.

3.2 В случаите на договор за доставка на недигитални стоки, от значение за изпълнението на продавача е посоченото в онлайн магазина или в съответната платформа за продажби изпълнение. Препраща се към правилата за запазване на собствеността по точка 10. При договор за доставка на софтуер (по-нататък: „софтуер продажба“), продавачът дължи трайното предоставяне на посочения в лиценза софтуер. Продавачът дължи предоставянето на екземпляр от софтуера върху подходящ носител на данни, като CD-Rom диск, BluRay диск или флаш драйв (USB), както и предоставянето на разпечатана или възможна за сваляне версия на свързаната с използването документация. Преди пълното изплащане на продажната цена по точка 8 всички носители на данни и предадените документи за ползване се намират в собственост на продавача. От значение за характеристиките на софтуера е съответното продуктово описание в онлайн магазина или на съответната платформа за продажби. Допълнително, продавачът се задължава да предостави правата по точка 4;

3.3 В случай на договор за доставка на дигитални стоки продавачът дължи:

  • а) при договор за доставка на софтуер (по-нататък: „софтуер продажба“) трайното предоставяне в обектен код на посочения в лиценза софтуер. Продавачът дължи предоставянето на възможност за сваляне на софтуера, както и предоставянето на разпечатана или възможна за сваляне версия на свързаната с използването документация. Преди пълното изплащане на продажната цена по точка 8 предадената документация за ползване се намира в собственост на продавача. От значение за характеристиките на софтуера е съответното продуктово описание в онлайн магазина или на съответната платформа за продажби. Допълнително, продавачът се задължава да предостави правата по точка 4;

    б) при договор за временно предоставяне на софтуер (по-нататък: „наем на софтуер“), временното предоставяне в обектен код на посочения в лиценза софтуер. Продавачът дължи предоставянето на възможност за сваляне на софтуера, както и предоставянето на разпечатана или възможна за сваляне версия на свързаната с използването документация. Преди пълното изплащане на продажната цена по точка 8 предадената документация за ползване се намира в собственост на продавача. От значение за характеристиките на софтуера е съответното продуктово описание в онлайн магазина или на съответната платформа за продажби. Допълнително, продавачът се задължава да предостави правата по точка 5;

3.4 При договор за доставка на цифрово съдържание продавачът дължи предоставяне на цифрово съдържание. Използването на изпратеното на клиента цифрово съдържание се прилага при съответните предвидени условия за ползване на доставчика. Ползването на цифровото съдържание е поставено в зависимост от пълното изплащане на покупната цена по точка 8. Продавачът може да позволи ползване и преди този момент.

3.5 Продавачът дължи предоставянето на услуги единствено като договорна услуга или такава, уговорена след сключване на договора и съпътстваща горепосочените задължения за изпълнение, и само при изрична уговорка с клиента.

3.6 За доставката на съответния предмет на договора намира приложение точка 9.

3.7 Ако продавачът бъде възпрепятстван за изпълнението на договорените услуги или напълно бъде изключена възможността за изпълнение поради това, че служители, документи, данни или съоръжения на клиента са предоставени на разположение по неподходящ или недостатъчен начин, или клиентът умишлено или небрежно не изпълнява задълженията си за съдействие, към които се причислява и спазването на уговорки, продавачът има право да ангажира клиента с възстановяването на причинените с това поведение допълнителни разходи.

3.8 Ако клиентът е фирма, се взема предвид самостоятелно организираната своевременна и точна доставка, освен ако продавачът не е отговорен за самостоятелно организираната несвоевременна и неточна доставка.

 

4) Предоставяне на права при договор за доставка на софтуер

4.1 Настоящата точка 4 се отнася изключително за договорите за покупка на софтуер по точка 3.2, както и 3.3 a).

4.2 С пълното изплащане на продажната цена по точка 8 клиентът придобива неизключително, неограничено във времето право на ползване на стоката в посочения в договора обхват. Продавачът може да допусне ползването на стоката и преди този момент. Стоката може да бъде използвана едновременно само от максималния брой физически лица, който съответства на броя на получените от клиента стоки. Допустимата употреба обхваща инсталирането на софтуер, зареждането в работната памет, както и употребата по предназначение от страна на клиента. Клиентът няма право при никакви условия да отдава под наем получената стока, да я сублицензира, да я прави публично достъпна или да осигурява достъп по жичен или безжичен път, както и да я представя срещу заплащане или безплатно на трети лица. Точка 4.5 не се засяга.

4.3 Клиентът има право да направи резервно копие на софтуера, ако това е необходимо за осигуряване на бъдещата употреба.

4.4 Клиентът има право да декомпилира и да прави дубликати на софтуера, доколкото това е предвидено нормативно. Това обаче се прилага само при условие че след поискване продавачът не е предоставил достъп до необходимата за това информация в разумен срок.

4.5 Клиентът има право трайно да предостави полученото копие на софтуера на трето лице при предаване на документацията. В такъв случай той трябва напълно да се откаже от ползването на софтуера и да премахне всички инсталирани копия на софтуера от своите компютри, както и да изтрие всички копия от други носители на данни или да ги предаде на продавача, освен ако не е задължен по закон да осигури съхранение за по-дълъг срок. При поискване от страна на продавача клиентът потвърждава писмено пълното изпълнение на горепосочените действия или съответно му излага причините за по-дългото съхранение. Освен това клиентът изрично уговаря с третото лице спазването на обхвата на предоставените права съгласно точка 4. Разделяне на получения пакетен обем не се допуска.

4.6 Ако клиентът използва софтуера до степен, която надхвърля предоставеното със стоката правомощие за ползване в качествено (с оглед вида на допустимата употреба) или количествено (с оглед броя на ползващите лица) отношение, той незабавно получава необходимите допълнителни стоки за позволено ползване. Ако пропусне да направи това, продавачът ще предяви правата, с които разполага.

4.7 Известията за авторски права, серийните номера, както и другите функции, служещи за идентифициране на програмата, не могат да бъдат отстранени или променени.

 

5) Предоставяне на права при договор за временно предоставяне на софтуер 

5.1 Настоящата точка 5 се отнася изключително за договори за временно предоставяне на софтуер по точка 3.3 б).

5.2 При пълното изплащане на покупната цена по точка 8 клиентът получава неизключителни, ограничени за срока на договора, непрехвърлими и неподлежащи на лицензиране права за употребата на стоката в посочения в договора или лиценза обхват. Продавачът може да допусне ползването на стоката и преди този момент. Продължителността на ограничения със срок договор се определя според съответните данни в онлайн магазина или на съответната платформа за продажби на купувача, съответно от определения от клиента преди сключване на договора избор за продължителност на договора. Допустимата употреба обхваща инсталирането на софтуер, зареждането в работната памет, както и употребата по предназначение от страна на клиента. Клиентът няма право при никакви условия да отдава под наем получената стока, да я сублицензира, да я прави публично достъпна или да осигурява достъп по жичен или безжичен път, както и да я представя срещу заплащане или безплатно на трети лица.

5.3 Клиентът има право да направи резервно копие на софтуера, ако това е необходимо за осигуряване на бъдещата употреба.

5.4 Клиентът има право да декомпилира и да прави дубликати на софтуера, доколкото това е предвидено нормативно. Това обаче се прилага само при условие че след поискване продавачът не е предоставил достъп до необходимата за това информация в разумен срок.

5.5 Извън посочените по точки 5.1—5.3 случаи, клиентът не разполага с правото да прави копия на софтуера.

5.6 Клиентът няма право да предоставя на трети лица предаденото му копие на софтуера или издадените съответни допълнителни копия. По-специално, на него не му е позволено да продава софтуера, да го заема, отдава под наем или сублицензира, както и да го оповестява публично или да осигурява достъп до него.

5.7 Ако клиентът наруши някоя от горепосочените разпоредби, всички предоставени с настоящия договор права за ползване стават недействителни и се възстановяват автоматично на продавача. В такъв случай клиентът трябва незабавно и напълно да преустанови ползването на софтуера, да изтрие всички копия на софтуера, които са инсталирани на неговите системи, съответно да изтрие резервното копие или копия или да ги предаде на продавача.

 

6) Задължения на клиента

6.1 Клиентът е длъжен да предприеме подходящите мерки за гаранция срещу достъп на неоторизирани трети лица, като по-специално съхранява всички копия на цифровото съдържание на защитено място, доколкото от настоящия договор, съответния лиценз или друга приложима документация не произтича друго.

6.2 Клиентът трябва да посочи лице за контакт, чиито тълкувания, доколкото същите служат за изпълнението на договора, а също така и действия, са обвързващи са клиента. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

6.3 Клиентът трябва да информира продавача преди и по време на изпълнение на договора за всички относими обстоятелства и процеси, които са необходими и важни за подготовката и изпълнението на договора. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

6.4 Клиентът е длъжен по време на изпълнение на договора добросъвестно да съдейства на купувача и да създава всички необходими предпоставки за редовното изпълнение на договора. По-специално клиентът се задължава да предостави необходимите за изпълнението на договорните задължения документи, данни и информация в изискуемата форма. Това включва и задължението на клиента да информира служителите си своевременно за предстоящи доставки или други услуги, предоставяни от продавача.

 

7) Право на оттегляне

7.1 Потребителите разполагат с право на оттегляне.

7.2 Повече информация за правото на оттегляне ще получите от указанията на продавача за това право. Те са достъпни на: https://www.lizengo.bg/pravo-na-otteglyane или на съответната платформа за продажби на продавача.

 

8) Цени и условия на плащане

8.1 Доколкото в описанието за продукта на продавача не е указано друго, посочените цени представляват крайни цени, които включват и данък върху добавената стойност. Съответните допълнителни разноски за доставка и изпращане се посочват отделно в продуктовото описание.

8.2 При доставки до страни извън Европейския съюз може в отделни случаи да се начислят допълнителни разноски, за които продавачът не отговаря и които следва да се понесат от клиента. Тук попадат например разноските за паричен превод през кредитна институция (например такси за превод, такси за обмяна на валута) или такси по внос или данъци (например мита). Такива разноски могат да бъдат начислени по отношение на паричния превод, когато доставката не е до страна извън Европейския съюз, но клиентът е извършил плащане от държава извън Европейския съюз.

8.3 Клиентът се уведомява за възможността/възможностите за плащане чрез онлайн магазина или чрез съответната платформа за продажба на продавача.

8.4 Ако се уговори плащане чрез банков превод, същото става изискуемо веднага след сключване на договора, освен ако страните не са уговорили по-късна падежна дата.

8.5 При плащане посредством платежни методи, предложени от доставчика на платежни услуги PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург (наричан по-нататък: „PayPal“), процесът на плащане се осъществява чрез PayPal, при прилагане на условията за ползване на PayPal, достъпни на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, или в случай че клиентът не притежава регистрация в PayPal – при прилагане на условията за плащане без регистрация в PayPal, достъпни на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 При избиране на платежен метод „SOFORT превод“ процесът на плащане се осъществява чрез доставчика на платежни услуги SOFORT GmbH, Терзиенхьое 12, 80339 Мюнхен (наричан по-нататък: „SOFORT“). За да може да плати сумата по фактура чрез SOFORT превод, клиентът трябва да разполага с активна онлайн банкова сметка с активирана ПИН/ТАН процедура за осъществяване на SOFORT превод, да се легитимира за съответния процес на плащане и да потвърди инструкцията за плащане към SOFORT. След това трансакцията за плащане се осъществява директно от SOFORT и се дебитира банковата сметка на клиента. Повече информация за платежен метод SOFORT превод клиентът може да намери в интернет на https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 При избор на платежен метод чрез купуване на сметка продажната цена става изискуема, след като стоката е била доставена и е била издадена фактура. В такъв случай продажната цена трябва да бъде платена в срок от 7 (седем) дни от получаването на фактурата без приспадане, освен ако страните не са уговорили друго. Разпоредбата за забавата по член 286, алинея 3 от BGB не се засяга от това. Продавачът си запазва правото да предлага платежния метод чрез купуване на сметка само до определен обем поръчки и да отказва използването му при надхвърляне на посочения обем поръчки. В такъв случай продавачът указва на клиента за съответното ограничение в плащането чрез информацията за плащане на онлайн магазина или на съответната платформа за продажби на продавача.

8.8 При избор на платежен метод SEPA директен дебит, сумата по фактурата става изискуема след предоставяне на правомощия за директен дебит, но не и преди изтичането на срока за предоставяне на предварителна информация за плащане. Директният дебит се осъществява при покупка от платформа за продажби на продавача с подаването на поръчката. Директният дебит се осъществява при покупка чрез онлайн магазина на продавача, когато поръчаната стока напусне склада на продавача и на клиента бъде предоставен линк за сваляне или му бъде изпратен по имейл продуктов ключ, което зависи от изпращането на съобщението или електронното писмо от продавача, но не и преди изтичане на срока за предварителна информация.  Предварителна информация („предварително уведомление“) е всяко съобщение (например фактура, условия, договор) на продавача до клиента, които съобщават за дебит чрез SEPA директен дебит. Ако поради липса на достатъчно средства по сметката или поради посочване на невярна банкова сметка директният дебит не се осъществи или ако клиентът възрази срещу тегленето от сметката, въпреки че няма право да извършва това, клиентът трябва да понесе разноските, начислени от кредитната институция за теглене, ако той носи отговорност за това.

8.9 При избор на кредитна карта като платежен метод дебитирането се извършва след приключване на поръчката.

8.10 При избирането на платежен метод „Amazon Pay“ плащането се извършва чрез доставчик на платежни услуги Amazon Payments Europe s.c.a 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Люксембург (наричан по-нататък „Amazon Pay“) посредством предоставената информация за плащане в клиентския профил в Amazon, при прилагане на условията за плащания чрез Amazon Pay, достъпни на https://pay.amazon.de/help/201751590?ld=NSGoogle.

8.11 При плащане чрез един от предложените методи за плащане на доставчика за платежни услуги Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция (наричан по-нататък „Klarna“), плащането се извършва на Klarna при спазване на посочените по-долу условия:

Фактура: Срокът за плащане е 14 дни от изпращане на стоката. Условията за фактуриране са достъпни на https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee%3D0.

Покупка на вноски: С помощта на финансовата услуга на Klarna покупката на клиента може да бъде заплатена на гъвкаво уговорени месечни вноски в размер най-малко 1/24 от общата сума (или най-малко 6,95 EUR) или при посочените в процеса на поръчката условия. Падежът на вноската е в края на месеца след изпращане на месечна фактура от страна на Klarna. Допълнителна информация за покупка на вноски, включително Общите условия и „Стандартната европейска информация за потребителския кредит“ са достъпни на https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

Незабавен превод: Дебитирането на сметката на клиента се извършва непосредствено след подаване на поръчката.

Предпоставка за ползването на методи за плащане – на сметка и на изплащане, е наличието на положителна кредитна референция. Допълнителна информация и условията за ползване на Klarna са достъпни на https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user.

8.12 Прихващането на насрещни вземания на клиента с вземания на продавача е изключено, освен ако продавачът не е признал насрещното вземане или същото е установено със сила на пресъдено нещо. Правото на задържане на продавача се ограничава само до тези насрещни вземания.

8.13 При забава в плащането продавачът има право да начисли на клиента лихви за забава в размер на 9% над съответния актуален основен лихвен процент. Продавачът има право при неизвършено в срок плащане, въпреки отправена покана за това, да изиска възстановяване на разходите за покана и инкасо при ангажиране на фирми за събиране на вземания и адвокати, съответстващи на реализирането на неговите права. За агенциите за събиране на вземания те се изчисляват въз основа на нормативните разчетни ставки на агенциите за събиране на вземания, за адвокатите – въз основа на Закона за адвокатските възнаграждения. Ако продавачът сам управлява процеса на събиране на вземания, клиентът се задължава да заплати по 1,50 EUR за изпратена покана. Това не се отнася до напомняне, което обосновава забавата. Клиентът си запазва правото да докаже по-малък размер на вредите. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

8.14 За клиенти, които не пребивават във Федерална република Германия, е възможна покупка на нетна цена, ако при поръчката е въведен валиден идентификационен номер по данък върху добавената стойност. Въвеждането на идентификационен номер по данък върху добавената стойност, след като поръчката вече е подадена, не се взема предвид.

 

9) Условия за доставка и изпращане

9.1 Доставката на стоките се извършва с изпращане на посочения от клиента адрес за доставка, доколкото не е уговорено друго. При обработката на трансакцията определящ е адресът за доставка, посочен при процеса на поръчване на продавача.

9.2 Ако транспортната фирма върне обратно на продавача изпратените стоки, тъй като връчването на клиента не е било възможно, клиентът понася разходите за неуспешната пратка. Това не важи за случаите, в които клиентът валидно е упражнил правото си на оттегляне, ако не носи отговорност за обстоятелството, довело да невъзможност на връчването, ако е бил временно възпрепятстван да приеме предложеното изпълнение, освен ако продавачът не му е обявил разумен срок предварително.

9.3 Поради логистични причини не е възможно клиентът сам да вземе стоката.

9.4 Цифровото съдържание се предоставя на клиента в електронна форма за сваляне посредством съобщаването на връзка за сваляне. Продуктовият ключ се изпраща на клиента в електронно писмо.

 

10) Запазване на собствеността

10.1 До пълното изплащане на вземането за продажната цена на продавача доставените на клиента недигитални стоки остават собственост на купувача (Запазване на собствеността).

10.2 Клиентът е длъжен да съхранява недигиталните стоки за продавача и да се отнася с грижа за тях. Посредством складиране, например чрез отделяне от други стоки, той трябва да изясни, че се отнася до собственост на продавача. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

10.3 При конфискация или други действия на трети лица клиентът незабавно трябва да уведоми продавача в писмен вид.

10.4 Клиентът има право да препродава недигиталните стоки в редовния търговски обмен, но не и като обезпечение да прехвърля или налага запор върху същите. Той цедира на продавача всички вземания в размера на сумата по крайната фактура (включително данък върху добавената стойност), които са възникнали от препродаването срещу неговите клиенти или други трети лица. Цесията служи за обезпечение на въпросното вземане в същата степен, както запазването на правото на собственост по точка 10.1. от настоящите условия. Клиентът разполага с правото да събира тези вземания дори след цесията. Продавачът обаче има право сам да събира вземанията, ако клиентът не изпълни задълженията си за плащане, изпадне в забава по отношение на плащането, подадена е молба за откриване на производство по несъстоятелност или клиентът е спрял да извършва плащания. В тези случаи продавачът може да оттегли правомощието за събиране на вземане. Продавачът може също така да изиска от клиента веднага да го уведоми за цедираните вземания и длъжниците по тях, да поиска клиентът да му представи писмена декларация за цесията, както и всички необходими данни, а също и документи, необходими за събиране на вземанията. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

10.5. Ако недигиталните стоки, доставени от продавача, са свързани или смесени с други движими вещи по такъв начин, че са станали съществена част от една цялостна вещ, клиентът прехвърля на купувача пропорционална съсобственост върху цялостната вещ. Клиентът веднага цедира на продавача всички вземания в размера на окончателната сума по фактура (включително данък върху добавената стойност), които е получил от препродаването на предметите, върху които продавачът има съсобственост; продавачът приема това цедиране. Съответно намират приложение правилата по точка 10.4, изречение 3 и следващите. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

10.6 Ако клиентът използва недигиталните стоки, доставени от продавача по такъв начин, че те са станали част от нова вещ, и ако имуществото на продавача окончателно се загуби, собствеността му продължава под формата на пропорционален дял от окончателния продукт. Клиентът веднага цедира на продавача всички вземания в размера на окончателната сума по фактура (включително данък върху добавената стойност), които е получил от препродаването на продукта от своите клиенти или други трети лица. Съответно намират приложение правилата по точка 10.4, изречение 3 и следващите. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

10.7 Ако гаранциите, с които разполага продавачът, надвишават гарантираните вземания с 20%, при поискване от страна на клиента на основание надвишаващите посочените граници гаранции, продавачът е длъжен да извърши освобождаване по негов избор.

 

11) Гаранция при договори по точки 3.2, 3.3 a) и 3.4

11.1 Разпоредбите по настоящата точка 11 се отнасят за договорите по точки 3.2, 3.3 а) и 3.4

11.2 Исковете за дефекти срещу продавача се погасяват с изтичане на една година от прехвърлянето на собствеността, при условие че се отнасят до вещи ново производство или работни изпълнения. Това не се прилага, доколкото законът в член 438, алинея 1, точка 2 (строителни работи и вещи за строителни работи), член 445а, алинея 1 (право на регресен иск) и член 634а, алинея 1, точка 2 (недостатъци при строежа) от BGB не предвижда по-дълги срокове. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

11.3 В случай на доставка на употребявани стоки, при спазване на нормативните разпоредби и други споразумения, всякакви права по отношение на дефекти са изключени. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

11.4 Всички данни за стоките, независимо дали са изрично писмено уговорени или не, представляват данни за характеристиката и не са гаранции, гарантирани особености, предпоставени от договора приложения или други подобни. Очевидните неточности (грешка при писане, грешка при изчисление, във формата и др.) в бележките, протоколите, инструкции за експлоатация, изчисления, проспекти в онлайн магазина на продавача могат да бъдат коригирани от него по всяко време. Искането за отстраняване на такива очевидни дефекти е изключено.

11.5 За доставките на продавача по отношение на купувачите във всеки случай се прилагат нормативните задължения за проучване и възражение по член 377 от Търговския кодекс. Ако доставката се извършва по възложение на посредник директно на потребителя, намира приложение търговското задължение за възражение при всички случаи и неограничено. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

11.6 Ако клиентът отхвърли доставката на продавача по причина, различна от съществен недостатък, който прави употребата силно ограничена или невъзможна, въпреки че продавачът е декларирал готовност за доставка, клиентът изпада в забава в получаването. Поради несъществен недостатък не може да се откаже получаването на доставката.

11.7 Гаранцията не покрива недостатъците, които се дължат на неправилна работа, на нарушени системни компоненти в противоречие на договора, използване на неподходящи организационни средства и използване в хардуерна или софтуерна среда, които не отговарят на изискванията в лицензионния сертификат, както и на необичайни експлоатационни условия или системни намеси от клиента или трети лица. Ако стоките се използват заедно с уреди на трети лица, съществува гаранция за дефекти при функциониране и изпълнение само тогава, когато тези недостатъци настъпват без това съвместно ползване или съвместимостта с тези предмети е част от договорно уговорената характеристика.

11.8 Ако доставката е дефектна, продавачът по свой избор може да избере да отстрани дефекта (коригиране) или да достави освободена от недостатъци вещ (заместваща доставка). В последния случай клиентът е длъжен при поискване на продавача и при съобразяване на нормативните разпоредби да върне дефектната стока. Ако клиентът е потребител, горепосоченото изречение се прилага с уговорката, че ползванията не се отчитат и не се заместват според тяхната стойност. Клиентът трябва да даде време и възможност на продавача за последващо изпълнение, особено за коригиране.

11.9 Извършените за тази цел разходи, необходими за проверка и отстраняване на дефекта, по-специално разноските за транспорт, път, труд и материали се поемат от продавача съгласно нормативните разпоредби, ако действително е налице дефект. В случай на неоснователно искане за отстраняване на недостатък от страна на клиента, продавачът има право да претендира възстановяване на разноските за отстраняване на дефекта, освен ако клиентът не е виновен за неправилното уведомяване за дефекта. Ако последващото изпълнение е неуспешно, продавачът окончателно и категорично отказва последващо изпълнение (също и съгласно член 439, алинея 4 от BGB), ако за клиента последващото изпълнение няма смисъл или е налице случай по член 323, алинея 2 от BGB, без да се засягат претенциите за обезщетение по договора, клиентът може да се откаже от договора или да намали насрещното изпълнение.

11.10 Претенции и права на клиента поради недостатъци не съществуват само при незначително отклонение от договореното качество, ако има незначително смущение в използваемостта, в случай на износване при обичайна употреба или вреди, доколкото същите се дължат на неправилната или небрежна употреба, съответно съхраняване, прекомерна употреба, неподходящи съоръжения или особени външни влияния, които не са били предвидени съобразно договора. Ако поради нередовност при последващото изпълнение, от една страна, клиентът може да поиска последващо изпълнение, а от друга – вместо това да претендира нормативно уредените си права, купувачът може да покани клиента да упражни правата си в рамките на разумно определен срок. Клиентът трябва да съобщи на продавача решението си в писмен вид (например електронно писмо, факс или писмо). Решаващо за спазването на срока е постъпването на решението на клиента при продавача. Ако клиентът не упражни правата си в срок, то той може да ги предяви, по-специално правото на отказ или обезщетение вместо изпълнение, само ако е изтекъл без резултат повторно определен разумен срок за изпълнение. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

11.11 Регресните искове на клиента срещу продавача по член 445а от BGB съществуват само доколкото клиентът не е сключил споразумения със своя клиент, които надхвърлят нормативно определените претенции при недостатъци. Тази разпоредба не се прилага за потребители.

11.12 Съкратеният давностен срок и изключването на отговорността по настоящата точка 11 не се прилагат в случаите на умишлено или грубо увреждане на живота, телесната цялост или здравето, при умишлено или с груба небрежност нарушаване на задължение от страна продавача, при измамливо премълчаване на недостатък, при приложима гаранция за качество или за претенции на основание на Закона за отговорността за дефектни продукти.

11.13 Ако продавачът по този договор предоставя актуализации, настройки, нови програмни версии или друго ново съдържание към първоначалния предмет на договор, точка 11 се прилага в съответния смисъл.

11.14 При наличието на правни недостатъци се прилагат в съответния смисъл разпоредбите в настоящата точка 11.

 

12) Гаранция при договори по точка 3.3 б)

12.1 Разпоредбите по настоящата точка 12 се прилагат по отношение на договорите по точка 3.3 б).

12.2 Клиентите разполагат със законни права в случаите на съществени дефекти. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми продавача за наличието на дефект.

12.3 Правото на клиента на извънредно прекратяване на договора поради неспазване на договорената употреба съгласно член 543, алинея 2, първо изречение, точка 1 от BGB е изключено. Това не се прилага, ако се отнася до недостатък, който продавачът измамливо е премълчал или в случаите на ненавременна доставка на клиента, ако продавачът носи отговорност за закъснението при доставката.

12.4 Клиентът не разполага с претенции и права поради недостатъци, ако той е използвал софтуера неправомерно или неправилно, когато софтуерът е бил модифициран или променен без предварителното писмено съгласие на продавача или ако проблеми и грешки се основават на това, че софтуерът е използван в хардуерна или софтуерна среда, които не отговарят на изискванията в лицензионния сертификат, освен ако не се докаже, че дефектът се дължи на самия софтуер.

12.5 Претенции и права на клиента поради недостатъци не съществуват само при незначително отклонение от договореното качество, ако има незначително смущение в използваемостта, в случай на износване при обичайна употреба или вреди, доколкото същите се дължат на неправилната или небрежна употреба, съответно съхраняване, прекомерна употреба, неподходящи съоръжения или особени външни влияния, които не са били предвидени съобразно договора.

12.6 Изключването на отговорността по настоящата точка 12 не се прилагат в случаите на умишлено или грубо увреждане на живота, телесната цялост или здравето, при умишлено или с груба небрежност нарушаване на задължение от страна продавача, при измамливо премълчаване на недостатък, при приложима гаранция за качество или за претенции на основание на Закона за отговорността за дефектни продукти.

12.7 Ако продавачът по този договор предоставя актуализации, настройки, нови програмни версии или друго ново съдържание към първоначалния предмет на договор, точка 12 се прилага в съответния смисъл.

12.8 При наличието на правни недостатъци се прилагат в съответния смисъл разпоредбите в настоящата точка 12.

 

13) Гаранционни условия „Гаранция 100% за възстановяване на сумата“

Гаранцията е със срок от три години, считано от датата на фактурата. От нея са изключени продукти, чийто срок е ограничен. При тези продукти гаранцията е ограничена до срока на продукта. При представяне на доказателство, че продуктът е закупен от продавача, и срещу писмено потвърждение, че продуктът няма повече да бъде използван и няма да бъде предаден на трети лица, се възстановява 100% от заплатената цена без посочване на причини за това. Възстановяването на сумата се извършва в срок от 14 дни от постъпване на доказателството и потвърждението на продавача. Тази гаранция важи само за потребителите.

   

14) Отговорност при друго нарушение на задълженията

14.1 За нарушения на задълженията, които не представляват физически или правни недостатъци по смисъла на точки 11 и 12, продавачът отговаря за умишленото или при груба небрежност поведение на неговите органи и представители, както и – без да се взема предвид степента на вина за вреди от увреждане на живота, телесната цялост и здравето.

14.2 Освен това продавачът отговаря за действия при лека небрежност на неговите органи и представители в случай на невъзможност, забава при изпълнението, неспазването на гаранция или увреждането на друго съществено договорно задължение. Съществени договорни задължения са тези, чието изпълнение е от значение за редовното протичане на договора и договорният партньор може редовно да разчита на тяхното спазване. В такива случаи отговорността на продавача се ограничава до характерни за договора вреди, които продавачът основателно би очаквал при сключването на договора.

14.3 Независимо от причината всякаква отговорност, която надхвърля отговорността на продавача по точки 12.1 и 12.2, е изключена. Това се отнася по-специално до всички претенции поради нарушаване на договорни задължения и за претенции поради непозволено увреждане, но не и за такива, при които е налице вина при сключване на договора.

14.4 Продавачът не носи отговорност за каквато и да е било загуба на данни при проверка, съответно при необходими действия за ремонт или други дейности. Клиентът носи отговорност за сигурността на данните, намиращи се на съответните уреди или на други носители, и за това да гарантира, че на същите не се намират чувствителни данни.

14.5 Всяко уговорено с клиента ограничаване на отговорността действа в полза на органите и представителите на продавача.

14.6 Претенции на основание Закона за отговорността за дефектни продукти остават незасегнати.

 

15) Прилагане на акционни ваучери

15.1 Ваучери, които са предоставени безплатно от продавача в рамките на рекламни акции, имат определен срок на валидност и не могат да бъдат получени чрез покупка от клиента (наричани по-нататък „акционни ваучери“), могат да бъдат използвани само в онлайн магазина на продавача и само в посочения период.

15.2 Отделни продукти могат да бъдат изключени от акцията за ваучери, доколкото от съдържанието на акционния ваучер следва съответното ограничение.

15.3 Акционните ваучери могат да бъдат приложени само в процеса преди подаване на поръчката. Последващо приспадане не е възможно.

15.4 За една поръчка може да бъде използван само един акционен ваучер.

15.5 Стойността на стоката трябва най-малкото да съответства на стойността по акционния ваучер. Остатъкът не се възстановява от продавача.

15.6 Ако стойността на акционния ваучер не е достатъчна за покриването на поръчката, плащането на остатъка може да бъде направено по един от предложените от продавача методи на плащане.

15.7 Стойността по акционния ваучер нито се изплаща в брой, нито се олихвява.

15.8 Акционният ваучер не се възстановява, ако клиентът в рамките на правото си на оттегляне върне стоката, която изцяло или частично е заплатил с акционен ваучер.

15.9 Акционният ваучер е прехвърлим. Продавачът може да изпълни с освобождаващо действие на съответния собственик, който прилага акционния ваучер на онлайн магазина на продавача. Това не се прилага, когато продавачът знае или умишлено не е узнал за неправоспособността, недееспособността или липсващата представителна власт на съответния собственик.

 

16) Посочване като референция

Ако клиентът е фирма, той се съгласява да бъде посочван от продавача при предаване на данни за неговата фирма и при използване на свързаните с неговата фирма марки като референция на уебсайта на продавача, в неговите профили в социалните медии (etwa Twitter, Linkedin, Xing), както и да бъде посочван в неговите публикации. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време и има действие по отношение на продавача занапред.

 

17) Окончателни разпоредби

17.1 Страната по договора има право да прехвърля на трети лица права и претенции по договора само с предварителното писмено съгласие на продавача. Член 354a от Търговския кодекс остава незасегнат; член 354a от Търговския кодекс не се прилага по отношение на потребителите.

17.2 Прилага се изключително немското право, като се изключва прилагането на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки, както и на допълнително препращане към международното частно и процесуално право. Този избор на приложимо право се прилага по отношение на потребителите само ако предлага по-голяма защита от незадължителните разпоредби на правото на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване.

17.3 Изключителната компетентност за всички спорове от и в зависимост от договорите, за които се прилагат тези общи условия, е на съда по седалището на продавача; продавачът има право да предяви претенция срещу клиента при всяка допусната от закона компетентност. Тази разпоредба не се прилага по отношение на потребители.

17.4 Европейската комисия предоставя в интернет платформа за онлайн решаване на спорове на следния линк: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Тази платформа служи като координационно звено за извънсъдебно разрешаване на спорове на основание сключени онлайн договори за продажби и услуги, в които взема участие потребител. Продавачът не е длъжен да вземе участие в производство за решаване на спорове пред потребителска помирителна комисия, но изразява готовност за това. С това не се засягат останалите разпоредби по точка 17.

Последно разглеждани
Live Chat Live Chat